ฅนไทย

Paladin - Lv.120




Abilities

7
7
7
7

Runes

0
80
0
10
58
40
0
10
40
135
0
10
0
40
0
0