ฅนไทย

Paladin - Lv.120
Abilities

7
4
7
7

Runes

40
40
20
10
0
0
0
0
40
96
20
4
40
87
0
0