ฅนไทย

Flamewaker - Lv.120
Abilities

7
7
7
7

Runes

40
0
20
0
80
0
0
10
80
79
20
10
1
0
0
10